Velkommen til Årsmøtene i Varegg Allianse-idrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett.

Årsmøtene i Varegg avholdes onsdag den 24. mars kl.18.00. Av smittevernhensyn blir årsmøtene i år avviklet digitalt.
Det vises til invitasjon med påmelding sendt medlemmene i epost.
Dere kan fortsatt melde dere på årsmøtene innen fredag 19. mars her:
https://forms.gle/9ptw...

Etter påmeldingsfristen 19. mars vil du motta en møteinvitasjon med videolenke til e-postadressen du registrerer i skjemaet, hvis du har betalt kontingent og er over 15 år.
I påmeldingsskjemaet kan du også angi om du ønsker å delta i Badstuen, for de som ikke har anledning til å delta i digital videomøte. En slik løsning vil være avhengig av smittevernreglene ved møtetidspunktet. De som angir at de ønsker en slik løsning vil bli kontaktet direkte på e-postadressen de registrerer i påmeldingsskjema.

Fullstendig saksliste, årsberetning, årsregnskap, budsjett, innstillinger til valg og annet saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig på e-post til e-postadressen du registrerer i påmeldingsskjemaet.
Årsberetning finner dere også nedenfor og sak om Varegghallen legges ut i egen artikkel i varegg.no.

Her er saksliste for Varegg Allianses årsmøte:

1. Innledning
2. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigent, referenter og representanter til å underskrive protokollen.
5. Årsmelding for 2020
• Varegg Allianse årsmelding
• Badstuutvalgets årsmelding
• Hyttens årsmelding
6. Regnskap for Allianselaget 2020
7. Behandle saker og forslag
a) stiftelse av Varegghallen AS – ideelt aksjeselskap
8. Merkekomiteen
9. Fastsette medlemskontingent for 2022
10. Vedta lagets budsjett for 2021
11. Valg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten for 2021. Kontingentkrav for 2021 er sendt ut, slik at alle har mulighet til å betale før årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett, hvis de ikke selv er medlemmer. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 - https://varegg.no/oppd...

16.03.21