VELKOMMEN TIL ÅRSMØTENE

Årsmøtene i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett avholdes onsdag den 20. mars kl.17.30 i klubbhuset Badstuen. NB Merk tidspunkt!

Fullstendig saksliste, årsberetning, årsregnskap, budsjett, innstillinger til valg og annet saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig via nettsidene (bl.a. denne siden).
Saksliste for årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlem og 1 varamedlem.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1
varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.
varamedlem, 2. varamedlem osv.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten for 2023. Kontingentkrav for 2023 er sendt ut, slik at alle har mulighet til å betale før årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett, hvis de ikke selv er medlemmer. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 - https://varegg.no/oppd...

18.03.24