Årsberetning fra Varegg Allianseidrettslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning

for

Varegg Allianseidrettsalg

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 2012

 

Årsmøtet for Varegg Allianseidrettslag, samt Varegg Fotball og Varegg Fleridrett ble holdt 23.2.2012. Regnskap for Varegg Fleridrett var revidert av Trond Johannesen og Fred Hernes.  I revisjonsberetningen var det ingen spesielle merknader. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Det forelå ikke revisorgodkjent regnskap for Varegg Allianse og Varegg Fotball til 23.02.12. Det ble derfor gjennomført ekstraordinære årsmøter for begge lagene i juni 2012 hvor revidert regnskap ble fremlagt og godkjent.

 

 

Styret

 

Styret i Varegg Allianse-idrettsalg bestod i 2012 av:

 

Leder Jan Arvid Robstad

Nestleder Børge Alvheim

Medlem Bjarte Grønlien

Medlem Anne Lynngård

Inger Bjerga - Ny styremedlem 2012

Medlem Arve Nygård

Medlem Mette Rogne

Medlem Bjørn Ove Diesen

 

Varegg er repsentert i Dommerutvalget i Hordaland Fotballkrets med Trond Johannesen. Vi er også representer i Sportskomiteen i kretsen ved Børge Alvheim.

 

Det er i 2012 blitt avholdt 4 styremøter. Styremøtene har vært avholdt etter ønsker og behov fra styrets medlemmer, inklusiv Fotball og Fleridrett.Utenom styremøtene er det aktiv informasjonsutveksling pr mail og telefon mellom styremedlemmene.

 

Foruten de faste administrative oppgavene (Som eksempelvis rapportering til Idrettskretsen, Brønnøysundregistrene samt diverse søknader om økonomisk støtte, svar på henvendelser fra Idrettskretsen) har følgende enkeltsaker hatt fokus gjennom 2012:

 

Utvidelse av lokaler i form av brakke / paviljong knyttet til Badstuen

Varegg Fotball har spesielt erfart at kontorfasiliteter er begrenset sett opp mot den aktivitet som fotball står for. Fotball fremmet forslag om å søke Bergen kommune om å sette opp en paviljong / Brakke i tilknytning til Badstuen for å bedre kontorfasiliteter og garderobeforhold. Forslaget støttes av Alliansestyret, og Fotball arbeider videre med en løsning opp mot Bergen kommune.

 

Ansettelse av daglig leder Fotball

Fotball har erfart at aktivitetsnivået er så stort at det er ønskelig å ansette en daglig leder. Tiltaket støttes av et flertall i Allianselaget, som også uttrykker vilje til å støtte Fotball i form av kjøp av tjenester. Grunnet meget anstrengt økonomi i Fotball, hvor det arbeides meget godt for å bringe økonomien i balanse for 2013, er saken utsatt.

 

Videreutvikling av hjemmesiden www.varegg.no

Omlegging til ny hjemmeside ble gjennomført rundt årsskiftet 2010/-11, og hjemmesiden har vært under kontinuerlig utvikling gjennom 2011. Flere lag og grupper har bidratt i dette arbeidet, selv om Varegg Fotball har stått for den største aktiviteten her. I likhet med tidligere år er det Varegg Fleridrett som er ivrigst med å legge inn stoff på hjemmesiden.

 

Forbedringer av nytt medlemsregister

Medlemsregisteret, som ble tatt i bruk i 2010, arbeides det fortsatt med. Nye personer har lagt ned et betydelig arbeid med å sikre kvalitet og rutiner for innkreving av kontingent. Dette arbeidet vil også pågå i 2013, med et håp om at dette kan bli mer rutinepreget når kvaliteten i vid forstand er god nok. Det er krevende når nye personer skal overta oppgaver som andre har lagt ned en betydelig dugnadsjobb med over flere år.  

 

Varegghallen

I regi av allianselaget fortsetter gruppen som har hovedansvaret for prosjektet Varegghallen.

Varegghallen er en prioritert hall og på plan for Bergen kommune. Gruppen har fulgt opp på politisk nivå og med ekstern bistand fra konsulentfirmaet Cubus.

 

Følgende arbeidsgruppe arbeider for realisering av Varegghallen:

   Bjørn Ove Diesen  (leder)

   Asbjørn Lie

   Børge Alvheim

   Bjarte Grønlien

   Per H. Steinsvik

   Ola B.Siverts  - Cubus; Innleid konsulent.

 

Varegg Allianse har i 2012 rettet to henvendelser til Bergen kommune vedrørende utbygging av idrettsanlegg. Grunnen til dette er at det er klare signaler om at kommunen, grunnet store overskirdelser på utbygging av nytt svømmeanlegg på Nygårdstangen, ikke klarer å realisere de anlegg som er planlagt.

Det er også rettet en henvendelse til kommunene hvor vi peker på de vedtak og uttalelser som er nedfelt i Idrettsplanenes investeringsplan (Investering på 20 mill til Flerkbrukshall i Mulen i 2017), eget bystyrevedtak (Sak 70/12 om at barnehage i Varegghallen prioriteres ift kommunalt tilskudd så fremt forpliktende fremdriftsplan med utbygger kan avtales) og uttalelse fra Bergen Parkeringsselskap (Bergen Parkering har gjennom styrevedtak og støtte til 1.fase av reguleringsarbeidet gitt uttrykk for at et parkeringsanlegg i tilknytning til ”Varegghallen” er et prosjekt som fortjener prioritering fordi det kan bidra til å løse en meget vanskelig parkerings og fremkommelighetsituasjon i området).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer, medlemskontingent og økonomi

.

Det var ved utgangen av 2012 registrert 844 medlemmer i Varegg Allianseidrettslag. Antall medlemmer er stabilt, med en liten økning fra 2011 da det var registrert 755 medlemmer hvorav 171 passive.

Kopi av idrettsregistreringen 2012:

 

 

En betydelig andel av våre medlemmer er støttemedlemmer og tillitsvalgte ( i overkant av 200 personer) og dommere. Mange nedlegger et meget viktig og betydningsfullt arbeid for klubben og de idrettslige aktivitetene.

 

Flere av våre medlemmer er engasjert i flere aktiviteter under våre to hovedlag Fotball og Fleridrett. Det er viktig at vi tilrettelegger og stimulerer til dette også i fremtiden og derigjennom bidrar til at barn, ungdom og foreldre opplever Varegg som en klubb.

 

Kontingentinntekter og bingomidler er for 2012 fordelt som følger:

Varegg Allianse:         kr   42.500,- (Andel kontingent)

 

Varegg Fotball:           kr. 259.800,- (Andel kontingent)

                                  kr. 98.239,- (Andel Bingomidler)

                                  kr. 90.000,- (Overføring fra Allianse til Fotball, uteglemt søknad BUM
                                                        for Fotball 2012)

 

Varegg Fleridrett:      kr. 133.000,- (Andel kontingentmidler)

                                   kr.  35.169,- (Andel Bingomidler)

 

Økonomien i Allianselaget er god, og det er avsatt midler på bundne konti til noe gunstigere rente.

En av våre tidligere medlemmer, Willy August Øvrebø, testamenterte kr. 50.000,- til klubben. Vi er svært takknemlige for gaven.

 

 

 

 

Badstuen

Vi viser til egen beretning fra Badstu-utvalget.

Hytten på Kvamskogen

Vi viser til egen beretning fra Hyttestyret.

 

 

Bergen,18. februar 2013

 

Styret i Varegg Allianse-idrettslag

Leder Jan Arvid Robstad

Nestleder Børge Alvheim

Medlem Bjarte Grønlien

Medlem Anne Lynngård

Medlem Inger Bjerga

Medlem Arve Nygård

Medlem Mette Rogne

Medlem Bjørn Ove Diesen

 

2013-02-19 14:55:49