Årsberetning 2012

Årsmøte 2011

Årsmøtet for Varegg Allianseidrettslag, samt Varegg Fotball og Varegg Fleridrett ble holdt 23.2.2011.

Regnskap for Varegg Fleridrett var revidert av Trond Johannesen og Fred Hernes.  I revisjonsberetningen var det ingen spesielle merknader. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. Det forelå ikke revisorgodkjent regnskap for Varegg Allianse og Varegg Fotball til 23.2.11. Det ble derfor gjennomført ekstraordinært årsmøte for Varegg Allianse og Varegg Fotball den 29.6.11 hvor revidert regnskap ble fremlagt og godkjent.

Styret

Styret i Varegg Allianse-idrettsalg bestod i 2011 av:

Owen Westergård gikk ut av Alliansestyret som representant for Fleridrett og ble erstattet med Mette Rogne, som nyvalgt leder av Varegg Fleridrett. Arve Nygård erstattet Eli Bruland som kasserer.

 

Leder Jan Arvid Robstad

Nestleder Børge Alvheim

Medlem Bjarte Grønlien

Kasserer Arve Nygård

Medlem Morten Lund-Johansen

Medlem Bjørn Basberg

Medlem Mette Rogne

Medlem Anne Lynngård

Medlem Bjørn Ove Diesen

 

Det er i 2011 blitt avholdt 10 styremøter. I motsetning til tidligere år, hvor det var regelmessige styremøter i Allianselaget den første mandagen i hver måned, har det ikke vært en fast møteplan for styremøter i Allianselaget.  Styremøtene har vært avholdt etter ønsker og behov fra styrets medlemmer, inklusiv Fotball og Fleridrett.

Utenom styremøtene er det aktiv informasjonsutveksling pr mail og telefon mellom styremedlemmene.

Foruten de faste administrative oppgavene (Som eksempelvis rapportering til Idrettskretsen, Brønnøysundregistrene samt diverse søknader om økonomisk støtte, svar på henvendelser fra Idrettskretsen) er det tre saker som har hatt fokus gjennom 2011.

 

Videreutvikling av hjemmesiden www.varegg.no

Omlegging til ny hjemmeside ble gjennomført rundt årsskiftet 2010/-11, og hjemmesiden har vært under kontinuerlig utvikling gjennom 2011. Flere lag og grupper har bidratt i dette arbeidet, selv om Varegg Fotball har stått for den største aktiviteten her. I likhet med tidligere år er det Varegg Fleridrett som er ivrigst med å legge inn stoff på hjemmesiden.

 

Forbedringer av nytt medlemsregister

I 2010 ble nytt medlemsregister tatt i bruk. Det medførte mye arbeid med elektronisk registrering av medlemmer, korrigeringer og ajourhold. I 2011 er dette arbeidet videreført og kvaliteten er betydelig forbedret. Det er gjennomført en ryddejobb slik at medlemsregisteret vårt nå har høy kvalitet.

 

Varegghallen

I regi av allianselaget fortsetter gruppen som har hovedansvaret for prosjektet Varegghallen.

Varegghallen er en prioritert hall og på plan for Bergen kommune. Gruppen har fulgt opp på politisk nivå og med ekstern bistand fra konsulentfirmaet Cubus.

Styret har tidligere nedsatt følgende arbeidsgruppe for Varegghallen:

Bjørn Ove Diesen  (leder)

Asbjørn Lie

Børge Alvheim

Bjarte Grønlien

Per H. Steinsvik

Ola B.Siverts  - Cubus; Innleid konsulent.

 

STATUS:

24.Mars 2011  avholdt arbeidsgruppen  et møte med Byrådet for å få avklart fullføring av reguleringssak om Varegghallen. Byrådet gikk da umiddelbart inn for at reguleringssaken, inkl barnehage, parkeringshus og kunstgress på ny Mulebane , skulle fullføres så snart som mulig. På oppfølgende møte med Byråd for plan saker i mai, fikk Idrettsseksjonen i kommunen oppgaven med å fullføre reguleringssaken.

Utover høsten 2011 har arbeidsgruppen hatt oppfølgende møter med både samferdselsetaten og oppvekstavdelingen i kommunen. Møtet med samferdsel gikk ut på å avklare omfanget av reguleringssaken vedr. trafikk samt å få støtte for planen om parkeringshuset. Møtet med oppvekst gikk ut på å få barnehagen i Varegghalllen inn på revidert fremdriftsplan for utbygging av nye barnehager i Bergen.

Begge møtene ble opplevd som meget positive sett fra arbeidsgruppens side. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at arbeidsgruppen opplever at oppfølgningen fra Idrettsseksjonen med å fullføre reguleringssaken ikke er tilfredsstillende. Dette problemet har vi sett oss nødt til å ta opp med Byrådsleder. Byrådsleder bekrefter senest i mail av 13.februar d.å. at Byråden for idrett nå er pålagt å følge opp saken. Arbeidsgruppen vil selvsagt følge dette pålegget tett opp videre.

 

VEIEN VIDERE:

I sak til bystyret 20.mai d.å. behandler bystyret sak om prioriteringsplan for nye barnehager. Her foreligger det forslag om at barnehagedelen i Varegghallen prioriteres med ferdigstillelse etter 2015. Tidligere er Varegghallen ført opp i den nye idrettsplanen for Bergen med et kommunalt tilskudd på 20 mill i 2017 (2008 midler) i tillegg til tilskudd av spillemidler (anslag 9mill).

Det har vært kontakt med noen barnehage entreprenører som har meldt sin interesse for prosjektet. En av disse har sågar tilbudt seg å finansiere hele prosjektet inkl parkeringshus, idrettshall og ny Mulebane. Med bakgrunn i positivt vedtak i bystyret 20.februar, kan det være aktuelt å vurdere et engasjement av en barnehageentreprenør for oppfølging av saken videre med henblikk på realisering av Varegghallen snarest mulig etter 2015. Arbeidsgruppen vil således i tiden fremover arbeide med strategier/tiltak  for å oppnå denne målsettingen.

 

Det er bred oppsutning om Varegghallen som prosjekt, men det er ikke til å underslå at mange Varegg-medlemmer er svært utålmodige. Mulen som fotballbane er slitt, og det er et stort ønske fra mange innen Varegg Fotball om å oppruste Mulebanen så snart praktisk mulig, aller helst med kunstgress, i påvente av hallen.

 

Medlemmer og medlemskontingent

Det var ved utgangen av 2011 registrert 755 medlemmer hvorav 171 passive

En betydelig andel av våre medlemmer er støttemedlemmer og tillitsvalgte ( i overkant av 200 personer) og dommere. Mange nedlegger et meget viktig og betydningsfullt arbeid for klubben og de idrettslige aktivitetene.

Flere av våre medlemmer er engasjert i flere aktiviteter under våre to hovedlag Fotball og Fleridrett. Det er viktig at vi tilrettelegger og stimulerer til dette også i fremtiden og derigjennom bidrar til at barn, ungdom og foreldre opplever Varegg som en klubb.

Kontingentinntekten i 2011 var kr. 462.000,- mot kr. 395.000,- i 2009. Vi hadde i 2011 kr.200.223,- i inntekt fra BUM og Bingospill. Dette er en betydelig reduksjon i forhold til 2010 da tilsvarende beløp utgjorde 332.000,- (Sum Bingo og BUM).

Badstuen

Vi viser til egen beretning fra Badstu-utvalget.

Hytten på Kvamskogen

Vi viser til egen beretning fra Hyttestyret.

 

Bergen,16. februar 2012

Styret i Varegg Allianse-idrettsalg

2012-02-18 12:54:03